Prikaz hidroloških i hidro-morfoloških parametara reke Morave sa aspekta plovidbe (Apstrakt)

Share

Autori: Prof. dr Stevan Prohaska, dipl. građ. inž. i Prof. dr Slobodan Petković, dipl. građ. inž.; Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi”, Beograd

Napomena glavnog urednika: Ovaj članak predstavlja apstrakt prezentacije izložene na 24. međunarodnoj naučnoj konferenciji „Dunav – reka saradnje“, održane pod naslovom „VODA I KULTURA 2013″, 24.septembra u Beogradu, uz obeležavanje Svetskog dana reka i Dana evropske kulturne baštine

U ovom radu biće prezentirani osnovni hidrološki i hidromorfološki parametri reke Morave neophodni za potrebe projektovanje plovnog puta. U osnovi obuhvaćeni su sledeći parametri: proticaji, dubine i širine toka, kao i srednje profilske brzine. Svi parametri biće prikazani duž toka grafički i tabelarno. Obuhvaćen je potez reke Velike Morave, od ušća u Dunav do spoja Zapadne i Južne Morave, zatim tok Južne Morave, od spoja do Grdelice. Osnova za definisanje režimskih karakeristika proticaja malih voda, srednjih i velikih, kao i krivih trajanja proticaja su merodavni podaci RHMZ Srbije na profilima vodomernih stanica. Merodavni hidro-morfološki parametri: dubine, širine toka i srednje brzine; su rezultat hidrauličkih proračuna linija nivoa vodnog ogledala za određene merodavne proticaja malih, srednjih i velikih voda, izvršenih u Institutu za vodoprivredu “Jaroslav Černi”.

Rad će biti ilustrovan odgovarajućim grafičkim prilozima, kao i numeričkim pokazateljima na karakterističnim deonicama i lokacijama.

morava1

Share

Comments are closed.