Заштита и одрживо коришћење природног и културног наслеђа у Просторном плану Републике Србије

У раду се даје кратак приказ сегмента Просторног плана Републике Србије од 2010. до 2020. године (ППРС), који се односи на заштиту и одрживо коришћење природног и културног наслеђа, а који обухвата: стање заштите и одрживог коришћења наслеђа као значајног ресурса за будући просторни развој; концепцију просторног развоја која подразумева различит приступ заштити, очувању и коришћењу наслеђа у односу на регионалне и локалне специфичности; и приоритетне стратешке пројекте и активности заштите, уређења и одрживог коришћења природног и културног наслеђа. Истиче се важност спровођења ППРС, односно смерница које се односе на заштиту наслеђа кроз ниже планске документе, планове и програме развоја, прописе и општа акта, и њихову улогу у дефинисању стратегија на државном, регионалном и локалном нивоу. Указује се на значај и потребу континуалног праћења остваривања утврђених циљева и стратешких приоритета заштите и одрживог коришћења наслеђа, кроз програме имплементације и систем утврђених индикатора, као и кроз изградњу и коришћење информациног система за планирање и развој.

Continue reading

Employing Sacral Architecture as a Strategic Political Tool

Church of Holy Trinity on mount Rumija

Sacral architecture can be a powerful political tool. If we consider the architecture of pro-ethnocentricity – that is to say architecture ‘for‘ – it is: big, remarkable, breathtaking, and visible from everywhere for everybody. On the other hand, architecture of anti-multiethnicity, or architecture ‘against‘ – is rather small, allowing it to pass unnoticed.

Continue reading

Culture-Park Heritage in the Serbian Danube Region (Abstract)

The 20th and 21st century of Serbia contains no written records regarding the existence, typology and development of Serbian culture-park heritage. Even less is known about the garden-park, landscape-architectural construction, creation, culture and art.

Continue reading

Критички осврт на третирање културно-парковног наслеђа у српском Подунављу

У Србији током 20. и 21. века нема писаних трагова о постојању, типологији и развоју српске културно-парковне баштине. Још мање се зна о вртно-парковном, односно пејзажно-архитектонском градитељству, стваралаштву, култури и уметности.
Такође, данас није могуће рећи да је културно-парковна баштина Србије богата квалитетом и бројем, али се може рећи да су њени делови на пр. у српском Подунављу и другим подручјима непознати и недовољно истражени. То је свакако један од разлога што је културно-парковна баштина неадекватно презентована у разним публикацијама, туристичким водичима, али и у планско-урбанистичким документима.
Мањкава знања о вртном или парковном градитељству, стваралаштву, култури, уметности и културно-парковном наслеђу Србије допринело је мишљењу неких аутора у окружењу да вртна и парковна уметност на југоистоку Европе нема стилске одлике, а с тим у вези ни димензију вишевековне традиције, ни градитељско-урбаног континуитета, ни стваралачки, културни и градитељски значај, па онда ни туристичку привлачност.
Таква ситуација је настала под дејством неадекватних законских регулатива након Другог светског рата, које су увелико допринеле деградацији културно-паровног наслеђа у српском Подунављу, али и у ширем окружењу. Међутим, томе је допринела и неадекватна универзитетска едукација, која планиране, пројектоване и грађене објекте вртно-парковног градитељства, стваралаштва, културе, уметности и културно-парковног наслеђа једнострано сврстава у природне тековине и творевине.
Тако се већ деценијама кроз неодрживу 2Д-едукацију, 2Д-регулативу и 2Д-планско-урбанистичку документацију спроводи њихова дводимензионална деградација, која квазистручно потире вртно-парковно обликоване, стилизоване и градитељски изведене физичке структуре, објекте или артефакте урбаносрединског пејзажа и културно-парковног наслеђа, а пејзажну архитектуру волшебно своди на хортикултуру.
На крају, сви ови разлози су увелико доринели да културно-парковна баштина у српском Подунављу остане неистражена и препуштена забораву у односу на преостали део градитељско-културне баштине. На основу тога, историја српске вртне или парковне архитектуре, па и само вредновање њених градитељско-урбаних остварења, олако се маргинализују и деградирају, при чему се заборавља да су то неодвојиви и вредни делови српског, европског и светског вртно-парковног градитељства, стваралаштва, културе и уметности.

Continue reading

Туристичка валоризација културно-историјског и природног насљеђа – Туристичке вриједности ријеке Дрине и њених обала

Мјеста и мотиви, културно-историјске амбијенталне цјелине, које утичу на развој туризма као могућег покретача привредног развоја и фактора повећања квалитета живота локалног становништва представљају аутентичне/јединствене туристичке дестинације са природним и културним атрактивностима простора које покрећу одређене циљне групе туриста. Међу њима су, наравно, и туристичке вриједности у долини ријеке Дрине, атрактивности мјеста и мотива које желимо да сачувамо, заштитимо и адекватно туристички валоризујемо. То захтјева посебан прступ у планирању и управљању како у овом тако и у другим заштићеним подручјима.
У овом раду жели се указати на значај, могућности туристичке валоризације и интегрални приступ насљеђу чиме се тежи истаћи потреба обухватног увида у све аспекте вриједности.

Continue reading

Непокретно културно наслеђе Јужног Баната

Река Дунав представља јужну границу Баната. Она је веома значајна за насељавање, развој насеља и привреде овог региона. Дунав је вековима био природна граница између два царства и две културе.
Јужни Банат је био насељен од праисторије до данас и ту се могу наћи остаци непокретног културног наслеђа свих његових становника до данас.
Рад у првом делу укратко презентује непокретно културно наслеђе у делу Јужног Баната уз Дунав, на територијама града Панчева и општина Ковин и Бела Црква. У другом делу се разматрају могућности и проблеми за реактивацију, одрживо коришћење и презентовање јавности културног наслеђа и његово укључивање у свеукупну понуду Дунавске регије.

Continue reading

Graditeljska baština Srba u Dalju – Saborni hram Svetog Dimitrija

Saborna crkva i Patrijaršijski dvor u Dalju predstavljaju važan spomenik istorije Osječko-poljske i Baranjske eparhije Srpske pravoslavne crkve, a samim tim i kulture srpskog naroda na području istočne Hrvatske. Ovaj rad pokušava predstaviti analizu značajnijih sakralnih građevina u Dalju, pre svega crkve velikomučenika Dimitrija. Na taj način, kroz prikaz nastanka i života ovog objekata, možemo opisati Dalj kao značajno mesto u istoriji srpskog kulturnog, religioznog i naučnog života.

Continue reading

Contemporary Inter–Religious Cooperation in the Danube–Balkan Region

Inter–religious cooperation considers common religious efforts and activities in solving various interdisciplinary problems. It is possible at least to indicate its theological, social, political and anthropological aspect. Theoretically and methodologically the concept is generally based on “unity of diversity” formula as an civilizational objective. One of the starting premises is to enrich dominant secular goals and approaches of the EU and states through promotion equal status of religious communities within civil society, despite strong presence and influence of states.

Continue reading

On Trans-Regional and Trans-Border Cooperation

The fact is that we are today still far from that Hugo’s vision of Europe where the battlefield would be exchanged for market and spirit would become open for ideas. Perhaps nowadays when we discuss at the most about united Europe we are as far from being united as we were after the Second World War, or at the time of the so-called Cold War. Undoubtedly, however the fact is that for South-Slavs this period is much more baleful. The most painful geopolitical pre-structuring of powers in this present Europe were happening on the Balkans

Continue reading

Graditeljska baština Srba u Dalju – kuća Milutina Milankovića

Mesto Dalj u opštini Erdut, u Osiječko-baranjskoj županiji, predstavlja mesto rođenja velikog naučnika Milutina Milankovića, čiji je rodni dom jedna od najvažnijih ustanova kulture u ovom kraju. Ovaj rad posvećuje pažnju značaju i rekonstrukciji rodnog doma Milutina Milankovića. Ovu rekonstrukciju, pored njene arhitektonske i kulturne vrednosti, možemo tumačiti i kao ponovno oživljavanje interesovanja za život i delo Milankovića.

Continue reading