Биљни и животињски свет (флора и фауна) као потенцијал зa развој туризма Подунавља Србије

Биљни и животињски свет Подунавља Србије представља велику атракцију за развој туризма. Дунав снагом свог воденог потенцијала кривуда, мења временом корито, руши и односи обале, премешта и таложи муљ и песак. Ствара нове спрудове, меандре, рукавце, мртваје, аде, обалске брежуљке и пешчане дине. Управо баре, мочваре и ритови са карактеристичним биљним и животињским светом који га прати, јесте специфичност и изузтна вредност приобаља Дунава. Мелирационим радовима широка плавна подручја Дунава су сведена на најмању меру, што је утицало на основне карактеристике тих подручја. Мочварни предели претворени су у пољопривредно земљиште, а преостале површине се често користе као рибњаци. Услед измена услова станишта, аутохотна вегетација, флора и фауна, претрпеле су значајне промене, разноврсност и бројност врста су редуковане. Подручја под шумама мењају свој изглед. Уместо старих шума врбе, тополе, јављају се нове, најчешће еуроамеричке тополе. Приобаље Дунава, и поред тога богато је бројним оазама, у којима се налазе делови очуване природе, са богатим и разноврсним биљним и животињским светом. Нарочито су значјна мочварна барска подручја оринтолошки резервати са ретким проређеним и угроженим птицама.

Continue reading

Inter-regionalna saradnja promocijom Karpatske konvencije

karpatska konvencija

Još maja 2003 u Kijevu na pan-evropskoj ministarskoj ekološkoj konferenciji, uvažavajući činjenicu da područje Karpata predstavlja jedno od posebnih vrednosti u srcu Evrope, ne samo blaga najvećeg područja netaknutih šuma, bogatstva prirode, lepote pejsaža, a stoga i ekoloških vrednosti, usvojena je od strane svih prisutnih delegacija, pa i naše, Karpatska Konvencija.

Continue reading