Regionalna policijska saradnja na izmenjenom Balkanu (Apstrakt)

Jedanaesta prioritetna oblast u Dunavskoj strategiji koji su formulisani u januaru 2012. godine je promocija bezbednosti i borba protiv prekograničnog organizovanog kriminala. Balkan je jedan od glavnih uvoznika „mekih“ bezbednosnih pretnji u EU, kao i dobro poznata ruta koju koriste organizovane kriminalne grupe za različite kriminalne aktivnosti. Pojačan intenzitet regionalnih policijskih odnosa je neophodan radi suzbijanja bezbednosnih pretnji, ali i izgradnje stabilnog regiona. Policijske službe na Balkanu su se u novim društvenim okolnostima suočavale sa dvostrukim problemom – osloboditi se nasleđa prošlosti s obzirom na represivnu ulogu koju su imale u komunizmu i stvoriti novu, reformisanu policiju sa „demokratskim licem“.

Continue reading

Inter-regionalna saradnja promocijom Karpatske konvencije

karpatska konvencija

Još maja 2003 u Kijevu na pan-evropskoj ministarskoj ekološkoj konferenciji, uvažavajući činjenicu da područje Karpata predstavlja jedno od posebnih vrednosti u srcu Evrope, ne samo blaga najvećeg područja netaknutih šuma, bogatstva prirode, lepote pejsaža, a stoga i ekoloških vrednosti, usvojena je od strane svih prisutnih delegacija, pa i naše, Karpatska Konvencija.

Continue reading