Problem plutajućeg nanosa na Dunavu i Tamišu: Okolina grada Pančeva

otpad oko broda

U ovom radu je analizirana pojava plutajućeg nanosa na rečnim tokovima u okolini Pančeva i predložena su rešenja za prikupljanje i tretman. Utvrdjeno je da je njegov sastav sličan komunalnom otpadu i čine ga: plastične kese, flaše i čaše, auto-gume, granje, debla, aluminijumski otpad, mulj, itd. Pojava nanosa je povezana sa jakim kišama i poplavama. On se zadržava u uvalama uz obalu, a često formira “ostrva” oko brodova, čamaca, ustava. Plutajući nanos izaziva zagadjenja reka i priobalja, sprečava i ometa nautički saobraćaj, sportove na vodi, razvoj biljnog i žovotinjskog sveta.

Continue reading