Непокретно културно наслеђе Јужног Баната

Река Дунав представља јужну границу Баната. Она је веома значајна за насељавање, развој насеља и привреде овог региона. Дунав је вековима био природна граница између два царства и две културе.
Јужни Банат је био насељен од праисторије до данас и ту се могу наћи остаци непокретног културног наслеђа свих његових становника до данас.
Рад у првом делу укратко презентује непокретно културно наслеђе у делу Јужног Баната уз Дунав, на територијама града Панчева и општина Ковин и Бела Црква. У другом делу се разматрају могућности и проблеми за реактивацију, одрживо коришћење и презентовање јавности културног наслеђа и његово укључивање у свеукупну понуду Дунавске регије.

Continue reading

Čenćanska Lakes – The Gate of Banat and the Middle Tamis Basin (Abstract)

jezero

This presentation is based on the idea of civil environmental association “ECO-WAVE“ from Tomasevci for the formation of the project: “Čenćanska Lakes – Gate of Banat and the Middle Tamiš Basin” through Local Action Group “Tamiš Development Initiative” (LAG-TRI). As noted in the source material area LAG-TRI covers the territory of nine settlements in the area of the middle flow of the river Tamis: Tomaševac, Orlovat, Farkaždin, Idvor, Sakule, Baranda, Čenta and Opovo. It spreads over parts of three municipalities: Zrenjanin, Kovačica and Opovo, as well as two districts: Central Banat and South Banat.

Continue reading

Čenćanska jezera – kapija Banata i Srednje Potamišje

jezero

Iskorišćena je ideja Građansko ekološkog udruženja „EKO-TALAS“ iz Tomaševca za formiranjem projekta: „Čenćanska jezera – kapija Banata i Srednje Potamišje“ preko Lokalne akcione grupe „Tamiška razvojna inicijativa“ (LAG-TRI). Kao što je u izvornom materijalu navedeno područje LAG-TRI obuhvata teritoriju 9 naseljenih mesta na području srednjeg toka reke Tamiš: Tomaševac, Orlovat, Farkaždin, Idvor, Sakule, Baranda, Čenta i Opovo. Prostire se na delovima tri opštine: Zrenjanin, Kovačica i Opovo, kao i dva okruga: Srednje banatski i Južno banatski.

Continue reading