„Kolateral Beograd“ – 18 april 1999.godine

Noćni pogled preko brda na Pančevačku industrijsku zonu

18 aprila 1999.godine dogodilo se nešto čudesno što nas je spaslo sigurne smrti koja nam je bila namenjena onako kolateralno. O tom događaju ima malo podataka i niko ga nije svrstao u grupu događanja koja treba zapamtiti jer se zaista dogodilo čudo uprkos hladnoj i nemilosrdnoj logici zapadnih planera, koji su, svaki svoj potez dobro isplanirali do najsitnijih detalja i to su sproveli u delo. Jedan sam od retkih koji je svojim očima gledao i shvatio kako, se dobro isplanirano ubijanje stotina hiljada građana Beograda i okoline, briše malim neočekivanim pokretom prirodnih sila.

Continue reading

Uloga ekološkog obrazovanja u zaštiti i unapređivanju životne sredine

Prirodna sredina našla se pod uticajem energije razorne moći, zastarele i prljave tehnologije, nekontrolisanog saobraćaja, trke u naoružanju, ratnih dejstava, diverzantsko- terorističkih aktivnosti i drugih štetnih uticaja, koji osetno narušavaju ravnotežu prirode i ugrožavaju životnu sredinu. To nameće potrebu kontinuiranog obrazovanja i vaspitanja u funkciji zaštite životne sredine.U ovom radu dat je prikaz mesta ekologije u našem obrazovanju,od obaveznog do visokoškolskog. Ovo je pokušaj da se izdvoje nastavni predmeti u kojima su zastupljeni ekološki sadržaji. Pošto ekologija kao poseban nastavni predmet nije zastupljen u obaveznom obrazovanju, dat je pregled nastavnih predmeta i aktivnosti kroz koje se izučavaju ekološki sadržaji. Prikazani su i nastavni predmeti u srednjoškolskom obrazovanju u kojima su zastupljeni ekološki sadržaji, po područjima rada i pojedinim obrazovnim profilima. Predstavljeno je i visokoškolsko obrazovanje gde ekologija ima značajno mesto.

Continue reading

The Role of Ecology Education in Environmental Protection and Advancement (Abstract)

The environment is currently under the influence of destructive energy, dated and faulty technology, uncontrolled traffic, arms race, military actions, acts of sabotage and terrorism and other harmful influences that noticably disturb natural balance and harm the natural environment. All that imposes the need for continuous education and upbringing in order to protect the environment. In this paper there is the survey of the place of ecology in our education, from the compulsory to university education. The school subjects with ecology contents are mentioned. Since ecology is not a special subject in compulsory education there is the review of the school subjects and activities in which the ecological contents are studied. The school subjects in high school education with ecological contents are reviewed according to areas of work and specific educational profiles. The review of university education where ecology has a significant place is also given.

Continue reading