Finansijske regulative u EU

one euro coin, jedan evro

Aktuelna finansijska kriza ukazala je na značaj osnivanja Bankarske unije na nivou EU, što bi omogućilo adekvatno reagovanje na finansijske probleme preko regionalnog bankarskog nadzora u odnosu na poslovanje banaka u evrozoni. Osnovni rezultati u ovom istraživanju će na sintetičan način pokazati formiranje bankarske unije značajno doprinosi jačanju integracija ekonomija zemalja članica, promociji poverenja u EU i stabilnosti bankarskog sektora ali bez jasnih ciljeva i svrha koje će postići u realnom sektoru EU, a koji treba da obezbedi, pored sigurnijeg, bogatiji život, veću zaposlenost i izlazak iz stagnantnih okvira.

Continue reading

Project Financing of Infrastructure Facilities and Water Supply – Part 2

The biggest risks that project sponsors confront with in modern conditions of global financial and general economic crisis are: political, legal, financial, constructive, operational and commercial risks. Political risk comes out of potential possibilities of political phenomenon, like war, revolution, expropriation of active, the change of tax policy, currency devaluation, and problems of controlling foreign exchanges, exporting limits, and all other Government activities, that can influence on the project profitability. However, political risks can be extremely high, especially in developing countries, which have unstable Government so that all Government changes can influence on the project policy as well as on project sponsorship.

Continue reading

Project Financing of Infrastructure Facilities and Water Supply – Part 1

Water economy is the foundation of economy and society, and water is the most important strategic resource of the 21st century. Benjamin Franklin said that basic water value could be understood only when the well ran dry.

Principal of development of water economy in Serbia is to create sustainable, highly qualified and various capacities which will provide the growth of number of employees and the growth of income as well not only in water economy, but in agriculture, transportation, tourism, and other branches, and all that in aim to increase life standard. In centre of attention is sustainable economic development.

Continue reading

Пројектно финансирање инфраструктурних објеката водопривреде – други део

Највећи ризици с којима се спонзори пројекта суочавају, у савременим условима глобалне финансијске и опште економске кризе, су: политички, правни, финансијски, конструкциони, оперативни и тржишни ризик. Политички ризик произилази из потенцијалних могућности појављивања политичких догађаја, као што је рат, револуција, експропријација активе, промена пореске политике, девалвација валуте, проблеми контроле размене с иностранством, извозна ограничења и сва остале активности Владе, које могу утицати на профитабилност пројекта. Међутим, политички ризици могу бити изузетно високи, нарочито у земљама у развоју, које имају нестабилну Владу, те сходно томе промене у Влади могу утицати на политику пројекта, али и на спонзорство пројекта.

Continue reading

Пројектно финансирање инфраструктурних објеката водопривреде

Водопривреда је темељ развоја привреде и друштва, а вода је најважији стратешки ресурс XXI века. Бенџамин Франклин је рекао да суштинску вредност воде схватамо тек када бунар пресуши. Основни циљ развоја водопривредне делатности у Србији је креирање одрживих, високо-квалитетних и разноликих капацитета који ће омогућити раст броја запослених, а самим тим и раст прихода не само у водопривреди него и у пољопривреди, саобраћају, туризму и другим гранама, а све у циљу повећања животног стандарда. У средишту пажње је одрживи привредни развој.

Continue reading

The Potential of Banking Sector, Commertial Banks and Financial Markets in Better Economic Connection of Countries in Danube Region (Abstract)

one euro coin, jedan evro

The field of economic and financial relations with foreign countries is the most important limiting factor for growth and development of our economy, and causes of aggravation are results of both factors, international and domestic.

Positive changes are needed in areas of society and economy, in inflows of foreign investments, export growth, export encouragement, regulation of relations with international financial institutions and joint projects with foreign partners.

Continue reading