Forum „Dunav – reka saradnje“

Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje“ (MNF „DRS“) je interdisciplinarno udruženje stručnjaka i istraživača posvećenih unapređenju međunarodne saradnje u oblasti održivog razvoja i održivog korišćenja prirodnih i kulturno-istorijskih resursa u Podunavlju.

Naša misija je uspostavljanje održivog korišćenja prirodnih i kulturno-istorijskih resursa u slivu Dunava za kompleksni razvoj i ekonomski napredak sadašnjih i budućih generacija svih stanovnika ovog regiona.

Ciljevi su nam unapređenje istraživanja i promovisanje mogućnosti za korišćenje prirodnih i kulturno-istorijskih resursa na ekološki opravdan način za kompleksni razvoj zemalja srednjeg Podunavlja, a posebno Srbije, kao i međunarodne saradnje u tim oblastima.

Želimo da utičemo na donosioce odluka na svim nivoima vlasti da obezbede uslove za održivo korišćenje prirodnih i kulturno-istorijskih resursa u slivu Dunava. Takođe, preko naših edukativnih i izdavačkih aktivnosti utičemo na podizanje svesti stanovništva o sopstvenoj odgovornosti za održivo korišćenje i zaštitu prirodnog bogatstva i kulturno-istorijskih spomenika.

Radi ostvarivanja naših ciljeva

  1. organizujemo, sami ili zajedno sa drugim organizacijama, međunarodne i nacionalne konferencije, okrugle stolove i druge naučne i stručne skupove;
  2. organizujemo seminare, kurseve i druge oblike edukacije sa temama o održivom korišćenju prirodnih i kulturno-istorijskih resursa;
  3. objavljujemo knjige i druge publikacije o pitanjima koja sa aspekta društvenih, humanističkih i prirodnih nauka osvetljavaju korišćenje prirodnih i kulturno-istorijskih resursa u slivu Dunava, kao i o oblicima regionalne saradnje u toj oblasti;
  4. objavljujemo periodično glasilo „Danubius“ sa člancima na teme kao pod prethodnom tačkom;
  5. sarađujemo sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave istim ili sličnim pitanjima kao naše Udruženje
  6. putem svoje internet prezentacije redovno informišemo javnost o aktivnostima vezanim za ostvarivanje ciljeva Udruženja.

Rukovodni tim čine predsednik, generalni sekretar i predsednik Programskog saveta

Predsednica prof. dr Edita Stojić Karanović

Generalni sekretar mr Dragan Stojović

Kristijan_Ristic

Predsednik Programskog saveta prof. dr Kristijan Ristić

Drugi o nama

Vaši napori proizveli su tokom godina izvanredne rezultate koji su doveli do plodonosnih partnerstava između istraživača, stručnjaka, lokalne uprave i civilnog društva. Vaš život je posvećen radu na koji zaista možete biti ponosni. Vaša odlučnost, strpljenje i naporan rad doneli su neopisive prednosti životu u Podunavlju, koje su, iako male i tihe, dovele do trajnih koristi. Smatram privilegijom da mogu nekog kao Vas smatrati kolegom.
Dr Vera Mehta (Kancelarija za vezu UN) u pismu inicijatoru MNF „DRS“, dr Editi Stojić-Karanović

Klikom na link pogledajte kako su izveštavali mediji o aktivnostima MNF „DRS“.


Istorijat

Na neophodnost uvažavanja načela održivog korišćenja Dunava kao najznačajnijeg prirodnog resursa zemalja u slivu ove reke ukazivala su i naučna istraživanja koja je osamdesetih godina XX veka pokrenula dr Edita Stojić, direktor tadašnjeg Centra za susedne zemlje u Institutu za međunarodnu politiku i privredu. Dajući svom istraživačkom projektu naziv „Dunav – reka saradnje” , ona se pre svega zalagala za regionalnu saradnju u cilju održivog korišćenja svih prirodnih i kulturno-istorijskih resursa u slivu Dunava. Godine 1989. održana je prva međunarodna konferencija pod naslovom „Dunav – reka saradnje”. Ovaj autorski slogan je, međutim, podrazumevao i saradnju velikog broja istraživača iz različitih naučnih disciplina, kako onih iz oblasti društvenih nauka, tako i iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka. Projekt je ubrzo okupio velik broj ne samo naučnih radnika, već i drugih ličnosti zainteresovanih za ostvarenje gore navedenog cilja, te su se stekli uslovi za registraciju udruženja pod imenom Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje“.

Udruženje je pod imenom Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje“ registrovano 7. juna 1994.godine upisom u Registar udruženja na registarskom listu 182 pod rednim brojem 184. Od tada MNF „DRS“ svake godine održava jednu konferenciju okruglog stola u i jednu međunarodnu konferenciju. O rezultatima svojih aktivnosti MNF „DRS“ redovno obaveštava državne organe i organizacije, na svim nivoima, ukazujući na probleme koje treba rešavati u oblasti održivog korišćenja prirodnih resursa u slivu Dunava, posebno u Srbiji, ali i u međunarodnom Podunavlju.

MNF „DRS“ će i u buduće nastaviti da posvećuje posebnu pažnju interdisciplinarnim programima i projektima.

Međunarodna saradnja

Saradnja sa međunarodnim organizacijama, među kojima Savetom Evrope, UNESCO-m, UNIDO-m i drugim agencijama UN, Svetskom Turističkom Organizacijom (WTO), Radnom Zajednicom Podunavskih Regija, Paktom Stabilnosti za Jugoistočnu Evropu, Inicijativom za Saradnju u Jugoistočnoj Evropi – SECI, Globalnim ekološkim fondom (Global Environtmental Facilty – GEF) u okviru kojeg je Forum akreditovan, Cenralnoevropskom radnom grupom za životnu sredinu i biodiverzitet – CEEWEB, čiji je MNF „DRS“ kolektivni član, odvijala se pretežno preko učešća predstavnika tih organizacija u aktivnostima MNF „DRS“, kao i učešćem predstavnika MNF „DRS“ u konsultativnim i lobističkim aktivnostima pri tim organizacijama.

MNF „DRS“ se obavezala da intenzivira svoje zalaganje za dalji razvoj čvršće regionalne saradnje podunavskih zemalja, i da će ne samo nastaviti, već i intenzivirati svoju saradnju sa međunarodnim organizacijama. MNF „DRS“ će nastaviti da učvršćuje svoju postojeću saradnju sa nevladinim organizacijama zemalja Podunavlja i iniciraće nove vidove te saradnje, pri čemu će još više nego do sada da u te svoje aktivnosti uključi i druge nevladine organizacije, odnosno da se udružuje sa drugim organizacijama za izradu i ostvarivanje razvojnih projekata. Takođe, MNF „DRS“ će i u predstojećem periodu negovati partnerstvo vladinog i nevladinog sektora u cilju uspešnijeg rešavanja problema održivog korišćenja prirodnih resursa i bržeg ostvarivanja održivog razvoja. Pri tome, MNF „DRS“ će još više nego do sada da neguje saradnju na svim nivoima, republičkim, pokrajinskim i sa lokalnim organima vlasti.

Share