Nacionalna konferencija o Dunavskoj strategiji

Evropska komisija je u junu 2009. godine dobila mandat od Saveta EU za izradu Zajedničke sveobuhvatne strategije za zemlje dunavskog sliva, za koju se očekuje da bude pripremljena do avgusta 2010. godine, kako bi do kraja 2010. godine bila okončana unutrašnja procedura njenog usvajanja u Evropskoj komisiji. Formalno usvajanje Strategije se planira za prvu polovinu 2011. godine. Pomenuti rokovi čine da je rasprava o Strategiji hitna, posebno kada se uzme u obzir potreba primene demokratske procedure u formulasanju Strategije. To se odnosi i na zemlje u slivu Dunava koje još nisu članice EU, pa tako i na Republiku Srbiju. Istina, zahtevi i predlozi ne-članica neće imati obavezujući karakter, ali će u slučaju da ih podrži neka od Dunavskih članica EU one biti uključene u Strategiju EU.

Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje“ (MNF“DRS“) se više od dve decenije zalaže za otkrivanje problema i mogućih rešenja u održivom korišćenju prirodnih i kulturno-istorijskih resursa Dunava i Podunavlja i za međunarodnu saradnju u toj oblasti. Zato MNF „DRS“ oseća kao svoju obavezu da mobiliše svoje članstvo, naučne radnike, stručnjake, partnere, dosadašnje učesnike 20 međunarodnih konferencija „Dunav – reka saradnje“ i 11 okruglih stolova „Održivo korišćenje prirodnih i kulturno-istorijskih resursa u Srednjem Podunavlju“, kao i druge organizacije civilnog sektora i predstavnike nauke i struke, da u svetlu svojih dosadašnjih saznanja i aktivnosti razmotre mogućnosti učešća Republike Srbije u izradi sveobuhvatne Strategije Evropske unije za region Dunava.

Nacionalna Konferencija, 6. april 2010.

Dunav je dragoceno nasleđe, kojim naša generacija mora da upravlja mudro, gradeći bolju budućnost.
Moto Nacionalne konferencije o Dunavskoj strategiji

Razmatrani prioriteti

Zaštita životne sredine i održivo korišćenje prirodnog bogatstva u slivu reke Dunav

Teme:

 • Usvajanje adekvatnog zakonskog i strateškog okvira u oblasti održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara, zaštite životne sredine, kao i ratifikacija niza međunarodnih konvencija;
 • Donošenje i sprovođenje mera u cilju unapređenja kvaliteta voda na slivu reke Dunav;
 • Sprovođenje mera na obezbeđenju odgovarajućeg vodosnabdevanja stanovništva na slivu reke Dunav;
 • Uspostavljanje istraživačkog sistema, izrada opšteg planskog dokumenta, principa korišćenja i eksploatacije komponenata biodiverziteta flore i faune;
 • Afirmacija zaštite životne sredine i evropskih standarda u ovoj oblasti.

Stvaranje ekonomije znanja kroz saradnju u regionu Podunavlja i aktivna uloga nauke u postizanju ciljeva Strategije

Teme:

 • Intenziviranje istraživanja, razvoja i obogaćivanja studijskih programa;
 • Intenziviranje naučne saradnje među zemljama u dunavskom regionu;
 • Stimulisanje mobilnosti studenata, nastavnika i istraživača unutar dunavskog regiona, organizovanje obrazovanja i učenja tokom celog života;
 • Stimulisanje inovacija i transfera tehnologija u svim oblastima od regionalnog prioriteta koje se tiču poboljšanja povezanosti i komunikacionih sistema, ekoloških pitanja i umanjivanja prirodnih rizika, kao i pojačavanje potencijala za društveno-ekonomski razvoj.
 • Intenziviranje naučne saradnje u oblasti realizacije doktorskih studija i usavršavanja mladih naučnika;
 • Angažovanje naučne zajednice u uspostavljanju sistema bezbedne plovidbe i afirmaciji principa vladavine prava duž čitavog toka Dunava;
 • Angažovanje naučne zajednice u razvoju transporta, energetike i informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) duž čitavog toka Dunava;
 • Angažovanje naučne zajednice u zaštiti životne sredine i održivom korišćenju prirodnog bogatstva duž čitavog toka Dunava;
 • Angažovanje naučne zajednice u zaštiti i promociji zajedničkih evropskih vrednosti i kulturnog i istorijskog nasleđa u regionu Podunavlja.

Rezultati rada Konferencije su upućeni predsedniku Radne grupe Republike Srbije za saradnju sa EU u Podunavlju, gospodinu Božidaru Đeliću, potpredsedniku Vlade RS.

MNF „DRS“ će, zajedno sa suorganizatorima ove Konferencije, Institutom „Jaroslav Černi“ i Institutom za međunarodnu politiku i privredu, i dalje pratiti dešavanja u vezi izrade i donošenja Strategije EU za region Dunava. Pozivamo Vas da učestvujete i u tim aktivnostima.

Share