Zaštita životne sredine u akcionom planu Dunavske strategije

Tradicionalna jesenja, 22. međunarodna naučna konferencija „Dunav – reka saradnje“ pod naslovom Zaštita životne sredine u akcionom planu Dunavske strategije uz obeležavanje Međunarodnog dana reka održana je 22. septembra 2011. u Beogradu, u saradnji sa Evropskim centarom za mir i razvoj (European Center for Peace and Development – ECPD).

Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje“ se tokom protekle 22 godine neprekidno zalagao za regionalnu saradnju usmerenu na održivi razvoj u slivu Dunava. Ideja da je međunarodna saradnja jedini održivi put ka opstanku i svestranom razvoju svih zajednica u slivu Dunava – donošenjem Dunavske strategije Evropske unije dobija mogućnost svog ostvarenja. Cilj Dunavske strategije je da olakša razvoj konkurentnog i održivog regiona sliva Dunava, označavajući Dunav i njegove pritoke kao osnovu regionalnog okupljanja.

Istovremeno, razrada i ostvarivanje ciljeva Dunavske strategije moćiće u budućnosti da posluži i kao dobar primer regionalne saradnje u slivovima drugih reka sveta. S druge strane, iskustva iz oblasti zaštite životne sredine na drugim velikim rekama sveta mogu da budu korisna u procesu ostvarivanja ciljeva zaštite životne sredine u slivu reke Dunav. Imajući to u vidu, u prvom delu konferencije obeležićemo Svetski dan reka upravo prezentacijom takvih iskustava.

U dokumentu Vlade Republike Srbije o učešću u izradi Dunavske strategije u oblasti zaštite životne sredine i održivog korišćenja prirodnog bogatstva utvrđene su sledeće mere:

  • usvajanje adekvatnog zakonskog i strateškog okvira u oblasti održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara, kao i zaštite životne sredine, uključiv ratifikaciju niza međunarodnih konvencija;
  • donošenje i sprovođenje mera u cilju zaštite i unapređenja kvaliteta voda sliva reke Dunav;
  • sprovođenje mera na obezbeđenju odgovarajućeg vodosnabdevanja stanovništva sliva reke Dunav;
  • uspostavljanje istraživačkog sistema, izrada opšteg planskog dokumenta i principa korišćenja i eksploatacije komponenata biodiverziteta flore i faune; i
  • afirmacija zaštite životne sredine i evropskih standarda u ovoj oblasti.

Drugi deo Konferencije je zato posvećen prioritetima Dunavske strategije u oblasti zaštite životne sredine, kao i prezentaciji projekata održivog korišćenja prirodnih resursa.

Kao što je Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje“ počev od 1989. godine, svojim zalaganjem za čvršću podunavsku regionalnu saradnju u cilju održivog razvoja, bio preteča ostvarivanja takve saradnje kroz Dunavsku strategiju Evropske unije, tako i mnoge projektne ideje začete u civilnom sektoru jesu preteče veoma značajnih projekata usmerenih na zaštitu životne sredine i na održivo korišćenje prirodnih resursa u regionu sliva Dunava.

Iz tog razloga na ovoj konferenciji se daje značajan prostor za prezentaciju takvih projektnih ideja, te se i poster prezentacija posvećuje promociji projekata.

Osmišljavanju jednog značajnog regionalnog projekta u okviru ove konferencije posvećena je posebna radionica.

Share