Prikaz hidroloških i hidro-morfoloških parametara reke Morave sa aspekta plovidbe (Apstrakt)

U ovom radu biće prezentirani osnovni hidrološki i hidromorfološki parametri reke Morave neophodni za potrebe projektovanje plovnog puta. Merodavni hidro-morfološki parametri: dubine, širine toka i srednje brzine; su rezultat hidrauličkih proračuna linija nivoa vodnog ogledala za određene merodavne proticaja malih, srednjih i velikih voda, izvršenih u Institutu za vodoprivredu “Jaroslav Černi”.

Continue reading